Rules - Terms of Conditions | GoliCraft

Rules Terms of Conditions

Discussion in 'Rules & Guides' started by GoliCraft, Jun 16, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. GoliCraft

  GoliCraft Guest

  GoliCraft Terms Of Conditions
  By being a part of our forums, our discord, our teamspeak or our server, you accept these rules and choose to follow them.

  Published 06.16.2018 (Goli, S0lrike, Beeenjamin)

  Other Terms of Conditions:

  §1.0 Oppførsel i chat

  • §1.1 Unødvendige diskusjoner som skaper dårlig stemning (se §3.0).
  • §1.2 Mobbing eller erting.
  • §1.3 All form for hat.
  • §1.4 Rasisme, nazisme, og diskriminering av folkegrupper og personer med annen legning.
  • §1.5 Irritasjon eller spamming.
  • §1.6 Å uttrykke seg med chat-symboler som betyr noe stygt.
  • §1.7 Baksnakke / gå til personangrep på en spiller.
  • §1.8 Trusler angående ddos, hacking og lignende.
  • §1.9 Stygt språkbruk (Vi tillater ikke banning og annet som kan påvirke de yngre).
  §2.0 Cockyness i chat
  • §2.1 Å skrive på den måten at motparten føler seg krenket.
  • §2.2 Å bruke ord som folk oppfatter seg dårlig på etter å tape spillet.
  §3.0 Diskusjoner i chat
  • §3.1 Vi tillater ikke diskusjoner som skaper dårlig stemning, er unødvendig eller er kun for å hate/irritere/plage andre spillere.
  • §3.2 Vi tillater diskusjoner som holder seg innenfor tema (relevant, nødvendig, seriøsitet), men det skal ikke tas opp på serveren KUN forumet.
  • §3.3 Vi tillater alle slags diskusjoner sålenge de ikke er offentlige (kan ikke vises for alle, kun spillere som er innblandet).
  • §3.4 Vi tillater ikke diskusjoner på minecraft, discord og teamspeak serveren, kun forumet.
  §4.0 Reklamasjon/ salg i chat
  • §4.1 Å reklame for andre minecraft, discord og teamspeak servere.
  • §4.2 Å dele lenker til andre nettsider som ikke er golicraft relatert.
  • §4.3 Å reklamere for noen andre sin Youtube eller Twitch stream.
  • §4.4 Å logge inn og reklamere og så logge ut igjen.
  • §4.5 Reklamere om salg av en kjøpt vare (minecraft bruker, sellfy, banner-making, services, plugins og alt annet under sjangeren kjøp og salg av virtuelle internett elementer).
  • §4.6 Det er tillatt å sende SIN EGEN youtube eller Twitch stream link om spilleren spiller på golicraft minst 15 minutter etter linken er delt ut.
  • §4.7 Det er tillatt å reklamere hvert 20 minutt egen youtube eller twitch stream (følg hele §4.6).
  §5.0 GoliCraft sitt Klan System
  • §5.1 Å ha en klan-tagg som reflekterer til alle sub-punktene på §1.0.
  • §5.2 Å ha et klan-tagg for å reklamere, se sub-punkt §4.1 (eksempel: [GCRAFT].
  • §5.3 Å ha et klan-tagg som inneholder cockyness, se alle sub-punktene på §2.0.
  §6.0 Minecraft skins og kapper
  • §6.1 Kapper/skins som inneholder ren nakenhet er ikke tillatt.
  • §6.2 Kapper/skins som inneholder IP'er til andre servere, nettsider eller lignende er ikke tillatt.
  • §6.3 Inneholder hat-ytringer (rettet mot en eller flere folkegrupper) er ikke tillatt.
  • §6.4 Inneholder upassende ord er ikke tillatt.
  • §6.5 Inneholder halvnakne modeller på kappe/skins er tillatt.
  • §6.6 Kapper som inneholder logoer og navn er tillatt.
  §7.0 Brukernavn (Discord, Minecraft, Teamspeak, Forumet)
  • §7.1 Å ha et navn som reflekter til sub-punktene §1.3 og §1.4.
  • §7.2 Å ha et navn for å reklamere, se sub-punkt §4.1.
  • §7.3 Brukernavnet som er på forumet, discord eller teamspeak skal være enten minecraft brukernavnet eller spillerens ekte navn.
  §8.0 Gamebreaker glitcher

  Vi anbefaler og håper at dere velger å rapportere alle glitcher / bugs inn til oss. Hvis du melder ifra om en glitch / bug og @Goli mener det er verdig nok for å få en premie for er det bedre enn å kose seg med en glitch / bug i 1 til 2 uker og så bli permanent bannlyst og i verste fall permanent ip-ban.
  • §8.1 Av å finne en glitch som påvirker hele serveren og utnytte den fører til permanent bannlysning og i verste fall permanent ip-ban.
  • §8.2 Av å dele videre en glitch som kan skade serveren fører til permanent ip-ban.
  §9.0 Modifikasjoner
  • §9.1 Å bruke modifikasjoner som gir deg en fordel over andre spillere er ikke tillatt. For videre informasjon om hva som er lov eller ikke, trykk her.
  • §9.2 Å bruke modifikasjoner som gir brukeren en mulighet til å ødelegge, endre eller laste ned server-verdener, data og lignende.
  §1.0 Behavior in chat
  • §1.1 Unnecesarry discussions in chat (see §3.0).

  • §1.2 Bullying or teasing.
  • §1.3 All forms of hatred.
  • §1.4 Racism, Nazism, and discrimination of peoples or people with other belief/orientation.
  • §1.5 Irritation or spamming.

  • §1.6 To express yourself with chat-symbols that mean something bad.

  • §1.7 Talk behind someones back / orraly attack someone.

  • §1.8 Threats about ddos, hacking etc.
  • §1.9 Foul language (We do not tolerate swearing and other bad language that may affect the younger players).
  §2.0 Cockyness behavior in chat
  • §2.1 To write in such a way that the counterparty feels violated.

  • §2.2 To use words that make people feel bad after loosing a game.
  §3.0 Discussions in chat
  • §3.1 We do not tolerate discussions that cause a bad mood, are unnecessary or only to irritate / hate / bother other players.
  • §3.2 We allow discussions that remain within the topic (relevant, necessary, serious) but it should not be taken up on the server or on discord, ONLY the forums.
  • §3.3 We allow all types of discussions as long as they are not public (can not be displayed to everyone, only players involved).
  • §3.4 We do not permitt discussions on our server, discord or teamspeak.
  §4.0 Advertisement/ sales in chat.
  • &4.1 To advertise for other discord, teamspeak or minecraft servers.

  • §4.2 To share links that are not GoliCraft related.

  • §4.3 To advertise for someone's YouTube/Twitch stream.

  • §4.4 To login, advertise and then log out.

  • §4.5 Advertise about sales/use GoliCraft as a sales market. (minecraft bruker, sellfy, banner-making, services, plugins and everything else under the genre buying and selling virtual internet elements

  • §4.6 It is allowed to advertise for your own YouTube/Twitch stream as long as you play on the server for 15 minutes after advertising.
  • §4.7 It is permitted to advertise every 20 minutes for your YouTube/Twitch stream (Follow §4.6).
  §5.0 GoliCraft's clan system.
  • §5.1 To have a clan tag that reflects to §1.0.

  • §5.2 To have a clan tag for advertisement. See §4.1 (example: [GCRAFT].

  • §5.3 To have a clan tag that contains cockyness. See §2.0.
  §6.0 Minecraft skins and capes
  • §6.1 Capes/skins that contain pure nudity is not allowed.

  • §6.2 Capes/skins that contains IP's to other servers, websites and similar is not allowed.

  • §6.3 Contains hate expressions (directed towards one or more peoples.) is not allowed.

  • §6.4 Contains foul language.

  • §6.5 Contains half naked models on capes/skins is allowed.

  • §6.6 Capes that contains logos or names is allowed.
  §7.0 Username (Discord, Minecraft, Teamspeak, Forum)
  • §7.1 To have a name that reflects to §1.3 og §1.4.

  • §7.2 To have a name to advertise. See §4.1.
  • §7.3 Your username on the forums/teamspeak/discord must be that of your minecraft name or your real name.
  §8.0 Gamebreaker glitcher
  We recommend and hope that you choose to report all glitches / bugs to us. If you report if a glitch / bug and @Goli think it's good enough of a find to get a prize, it's better than embarking a glitch / bug for 1 to 2 weeks for so to get permanently banned and, at worst, be permanently ip-banned.
  • §8.1 By finding a glitch that affects the entire server and exploiting it leads to permanent ban and, at worst, permanently ip-ban.

  • §8.2 By sharing a glitch that could damage the server leads to a permanent ip-ban.
  §9.0 Modifikasjoner
  • §9.1 To use a modification that gives you an advantage over other players is not allowed. For further information on what's allowed and not, click here.

  • §9.2 To use modifications that give the user the opportunity to destroy, modify or download server worlds, data, and the like.
   
  #1 GoliCraft, Jun 16, 2018
  Last edited by a moderator: Jul 2, 2018
Thread Status:
Not open for further replies.